شرکت قطعه سازان قائم G.S.G
سبد خرید

سبد خرید

0 محصول0تومان
رویداد ها
محصولات

1360

رویداد ها
محصولات

1360

تاسیس
گروه قطعه سازی قائم

1365

فروردین
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1370

1370

خرداد
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
بهمن
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
اردیبهشت
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1375

بهمن
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1368

1368

بهمن
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
فروردین
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
تیر
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1375

فروردین
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
خرداد
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
خرداد
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
اردیبهشت
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
تیر
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
خرداد
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1380

1380

فروردین
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
خرداد
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
بهمن
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
آذر
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
آذر
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1386

خرداد
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1388

بهمن
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
فروردین
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
خرداد
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
خرداد
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
بهمن
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1389

تیر
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1390

1391

فروردین
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
فروردین
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر
تیر
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر

1400

1400

بهمن
اخذ گواهینامه تولید کننده برتر