شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

تایید شدن شرکت به عنوان دانش بنیان

تایید شدن شرکت به عنوان دانش بنیان

  1399/11/11  به موجب تاییدیه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت قطعه سازان قائم بر اساس ارزیابی انجام شده طبق آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به صورت شرکت دانش بنیان تایید شده است.

•اعتبار و صحت این تاییده از آدرس pub.daneshbonyan.ir  قابل استعلام میباشد.