شرکت قطعه سازان قائم G.S.G

بازدید نمایندگان شرکت ولوو

بازدید نمایندگان شرکت ولوو

بازدید نمایندگان شرکت سوئدی ولوو و مدیران ارشد شرکت سایپا دیزل از خطوط تولید شرکت قطعه سازان قائم با برند تجاری  G.S.G